Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN STUDIOBRANDS

                Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de algemene voorwaarden van
                StudioBrands akkoord gaat.

1.     Begrippen en toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van StudioBrands  zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij StudioBrands zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.     Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van StudioBrands zijn vrijblijvend en StudioBrands behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door StudioBrands. StudioBrands is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt StudioBrands dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

3.     Levering & verzendkosten Nederland
StudioBrands zorgt ervoor dat de bestelde items zo snel mogelijk worden geleverd na betaling.

Items worden binnen Nederland verzonden met postNL. Voor bestellingen die door de brievenbus passen hanteren wij een tarief van € 4.35. Voor pakketpost hanteren wij een vast tarief van € 6,95. StudioBrands kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het zoek raken en beschadigen van poststukken door postNL.

4.     Prijzen
Prijzen op de site van StudioBrands zijn onder voorbehoud van fouten. Indien er een fout in de prijs is gemaakt is StudioBrands niet verplicht zich aan de prijs te houden, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om het artikel tegen de correcte prijs te kopen. De gehanteerde prijzen van StudioBrands zijn inclusief BTW en exclusief porto en handlingkosten.

5.     Betaalmogelijkheden
Je kunt bij StudioBrands veilig betalen met IDEAL of middels een overschrijving. Het betalen met IDEAL is alleen mogelijk als je een Nederlandse bankrekening hebt. Je kunt ook betalen door geld over te maken naar de bankrekening van StudioBrands. Klanten uit België kunnen betalen via Bankcontact of Mister Cash.

6.     Retourneren
 Vanaf 1-12-2019 kunnen tweedehands items en afgeprijsde items niet  meer worden geretourneerd.

Alleen nieuwe items (dit zijn items die in de webshop worden gewaardeerd met 4 hartjes) kunnen binnen 14 dagen worden geretourneerd, de kosten hiervan zijn voor rekening van de koper.

Een item wordt alleen teruggenomen mits het niet is gedragen en in dezelfde staat verkeerd als bij verzending. Is dit niet het geval dan word het item niet teruggenomen.

Wil je iets terugsturen meld dit dan eerst door een e-mail te sturen naar info@studiobrands.nl. Stuur nooit items retour zonder deze eerst te hebben aangemeld via mail. Het risico en de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper, zorg daarom ook dat deze voldoende is gefrankeerd. Is de retourzending in goede orde ontvangen dan stort StudioBrands het aankoopbedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug op je bankrekening.

Als er ondanks zorgvuldigheid van StudioBrands iets mankeert aan een item dan wordt in overleg gekeken voor een oplossing. Gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst te worden gemeld aan StudioBrands.

7.     Tweedehandskleding
In welke staat de items op de site verkeren wordt aangegeven met een waarderingssysteem met hartjes. De prijzen zijn afhankelijk van het merk en de staat van het item. Tweedehands kleding of accessoires zijn gedragen en kunnen sporen van wassen vertonen. Eventuele gebreken aan een item worden in de webshop vermeld.

8.     Aansprakelijkheid 
Iedere aansprakelijkheid van StudioBrands en van het personeel en de producten van StudioBrands voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. StudioBrands is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
StudioBrands aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van StudioBrands. 
Iedere aansprakelijkheid van StudioBrands jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan StudioBrands verschuldigd is. 
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en StudioBrands, dan wel tussen StudioBrands en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en StudioBrands, is StudioBrands niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van StudioBrands. 
 

9.     Overmacht 
StudioBrands heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat StudioBrands gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan StudioBrands kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 

10.  Privacy
Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder je toestemming en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Door te bestellen geef je tegelijkertijd toestemming aan StudioBrands zonodig je persoonsgegevens te gebruiken. StudioBrands gebruikt je persoonsgegevens van het bestelformulier voor opbouw van het klantenbestand. 

11.  Kleding verkopen via StudioBrands
Iedereen van 18 jaar of ouder met een postadres en een bankrekening in Nederland mag kleding kopen en verkopen via StudioBrands.

12.  Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke  toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding is StudioBrands genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

13.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

 

  Met het in consignatie geven van kleding en/of accessoires geef je te kennen dat je met de
  inbrengvoorwaarden van StudioBrands akkoord gaat.

 

1.     Aan welke voorwaarden moeten de ingebrachte items voldoen?
De kleding, schoenen, tassen etc. moeten er zo goed als nieuw uitzien, zonder gaatjes, verkleuringen of andere gebruikssporen. Ook kleding die is versteld en waar het label uit is kunnen wij niet opnemen in onze webwinkel. Daarnaast moet de kleding nog in het huidige modebeeld passen en van een bekend merk zijn.( zie merkenlijst) StudioBrands wil alleen kleding & accessoires verkopen die ook al zijn ze tweedehands toch modisch en van goede kwaliteit zijn. De ingebrachte kleding/accessoires dienen uiteraard schoon (gewassen) en gestreken te zijn. Uiteraard mag de kleding of accessoire ook nieuw zijn. We accepteren damesmaten vanaf maat 34 t/m maat 42.

2.     Wat gebeurt er met de kleding die niet word geaccepteerd?
Als je een afspraak hebt gemaakt voor de inbreng, dan beoordelen wij meteen of we een item opnemen in de shop. Is een item niet geschikt zijn voor plaatsing in de webshop dan neemt U die weer mee terug.

3.     In consignatie
StudioBrands koopt de ingebrachte items niet. Maar rekent de items af als ze zijn verkocht.

4.     Opbrengst
Je ontvangt 50% van de uiteindelijke verkoopprijs, als het item is verkocht.

5.     Hoe bepaald studiobrands de prijzen van de ingebrachte kleding?
Op het moment dat je de kledingstukken of accessoires hebt ingebracht, geef je ze in consignatie. Door onze ervaring in de modebranche weten wij wat een bepaald item kan opbrengen. Wij kijken naar het soort item, het merk en de staat van een item. Hoe meer hartjes (waardering) een item krijgt hoe meer het item opbrengt.

2 hartjes           =  Item is gedragen maar ziet er nog goed uit.

3 hartjes           =  Item is zo goed als nieuw.

4 hartjes           =  Item is nieuw en niet gedragen.

Als je de kleding eenmaal hebt ingebracht bepaalt StudioBrands de prijs waartegen het te koop word aangeboden in de webshop. Je kunt er op vertrouwen dat StudioBrands een eerlijke verkoopprijs vraagt voor jouw kledingstukken. Het is uiteraard ook in ons belang om jouw kledingstukken te verkopen.

6.     Wanneer krijg ik mijn geld uitbetaald?
Je kunt na verkoop van een item zelf kenbaar maken via de webshop wanneer je het tegoed uitbetaald wilt krijgen. Dit kan op zijn vroegst 16 dagen na verkoop van een item, dit omdat een koper het recht heeft om een item binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren.

7.     Merkkleding
StudioBrands accepteert alleen maar merkkleding die 100% origineel is, dus geen imitatie!  Dit is strafbaar, de eventuele gevolgen hiervan zijn dan ook geheel voor degene die de items heeft ingebracht

8.     Sale
Als blijkt dat een ingebracht item na een bepaalde tijd niet is verkocht, heeft StudioBrands heeft het recht om een item af te prijzen. De inbrenger ontvangt dan na verkoop van het item 50% van de SALE prijs.

9.     Wat gebeurt er met de kleding/items die niet verkocht zijn?
Als er aan het einde van de verkoopperiode items niet verkocht zijn krijg je hierover een mail. Je kunt de niet verkochte items dan binnen 1 maand na het ontvangen van de mail ophalen. Zijn de spullen na 1 maand niet opgehaald dan worden ze eigendom van StudioBrands die de kleding op haar beurt schenkt aan een goed doel.

Zoek op trefwoord